M&A investment activities of Pacific Healthcare Ecosystem

Maj Invest (châu Âu) đã đầu tư vào công ty nha khoa Kim Healthcare thuộc tập đoàn Pacific Holdings

Maj invest một quĩ đầu tư lớn đã đầu tư vào hệ sinh thái Pacific Eco

Maj invest

Tham khảo chi tiết

2. Quĩ đầu tư Aura Group (Úc và Singapore) đã đầu tư vào Pacific Holdings

Quĩ đầu tư Aura

Tham khảo chi tiết 

3. Tổ chức tài chính IFC thuộc Ngân hàng thế giới (World bank) nghiên cứu đầu tư vào Pacific Holdings 

Ngân hàng thế giới

Tham khảo chi tiết

Tham khảo chi tiết

4. Nhà đầu tư cá nhân trong nước

5. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài

One Reply to “M&A investment activities of Pacific Healthcare Ecosystem”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *